About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Chitman
Last Updated: 06/20/05 17:52
Viewed 12230 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 54.55%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4707)
Paskutinë Pereita Misija Beat Down On B Dup
Þaidimo laikas 25:42
Þaidime praëjusios dienos 109 dienos
Þaidimas iðsaugotas 178
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 26
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
90 ið 112 bandymø
80.36%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3260
Þaidëjo statistikos
Storumas 28%
Iðtvermë 68%
Pagarba 47%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 65%
Raumenys 65%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 16%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 93%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 9.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 49.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 5.26%
Priklausanèios teritorijos 3
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 89
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 138
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $46.040,00
Mados biudþetas $6.702,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.145,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $207,00
Visas apsipirkimo biudþetas $54.994,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $252.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7578 ið 13635
55.58%
Sunaudota sprogmenø (kg) 121
Tavo nuþudyti þmonës 1305
Kitø nuþudyti þmonës 195
Nuþudyti nusikaltëliai 17
Nuþudyti gaujø nariai 187
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1149
Sunaikinti automobiliai/motociklai 191
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 90
Pridaryta þalos uþ $1.156.654,00
Perðautos padangos 93
Ðûviai á galvà 407
Sukelti gaisrai 261
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 234
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 150
Paisekimas 80.36%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 213.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1188º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 947.99ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 82.83ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3388788.77ft
Pësèiomis nueita 327043.00ft
Plaukte nuplaukta 9878.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 1370207.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 59942.27ft
Motociklu nuvaþiuota 958076.31ft
Laivu nuplaukta 35950.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 120455.84ft
Lëktuvu nuskrista 439438.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 48860.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18936.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:19
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:51
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:53
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:06
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!