About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: BuhweetX
Last Updated: 06/19/05 20:19
Viewed 12047 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.61%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6609)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 31:29
Þaidime praëjusios dienos 124 dienos
Þaidimas iðsaugotas 180
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 116 bandymø
83.62%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4330
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 6%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 26%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 7%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 19.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 52.83%
Priklausanèios teritorijos 28
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 28
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 44
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1398
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $420,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.342,00
Maisto biudþetas $26,00
Visas apsipirkimo biudþetas $13.738,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $240.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $65.455,00
Loðimuose laimëti pinigai $745.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8546 ið 16284
52.48%
Sunaudota sprogmenø (kg) 59
Tavo nuþudyti þmonës 2533
Kitø nuþudyti þmonës 303
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 1352
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2366
Sunaikinti automobiliai/motociklai 287
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $1.392.267,00
Perðautos padangos 112
Ðûviai á galvà 1506
Sukelti gaisrai 248
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 47
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 29
Paisekimas 83.62%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 343º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 110.86ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3474094.12ft
Pësèiomis nueita 447425.97ft
Plaukte nuplaukta 4122.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 1718544.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 199346.14ft
Motociklu nuvaþiuota 477956.50ft
Laivu nuplaukta 25944.75ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 45036.68ft
Lëktuvu nuskrista 455033.47ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 99976.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 706.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 14:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:44
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:39
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:38
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!