About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Branflakes
Last Updated: 06/19/05 17:24
Viewed 14247 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 39.57%
Ranking kryminalny Jacker (4053)
Ostatnia Wykonana Misja Key To Her Heart
Czas grania 30:23
Miniête dni w grze 109 dni
Iloœæ zapisañ gry 76
Liczba odwiedzin w szpitalu 27
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 87
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
67 po 124 próbach
54.03%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 11
Najdalszy skok na rowerze 233.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5830
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 22%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 37%
Pojemnoœæ p³uc 75%
Seksapil 21%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 54%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 65%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 125
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $51 040,00
Kasa wydana na modê $1 120,00
Kasa wydana na tatua¿e $115,00
Kasa wydana na fryzjera $785,00
Kasa wydana na dziwki $36,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $8 610,00
Kasa wydana na jedzenie $836,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $61 406,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $144 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $27 423 498,00
Kasa wygrana w kasynach $20 456 124,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5250 z 6505
80.71%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 131
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1076
Ludzie zniszczeni przez innych 294
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 94
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 653
Zniszczone pojazdy ziemne 256
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 14
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $945 595,00
Liczba przebitych kó³ 134
Liczba strza³ów w g³owê 456
Wywo³ane po¿ary 306
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 234
Liczba straconych gwiazdek 171
EfektywnoϾ 54.03%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 263.33ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1040º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3618.73ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 409.71ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 125.52ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3317660.97ft
Dystans pokonany na nogach 320533.03ft
Dystans pokonany wp³aw 19980.38ft
Dystans pokonany samochodem 1623113.00ft
Dystans pokonany rowerem 122196.91ft
Dystans pokonany motocyklem 707666.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 10228.51ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 84985.90ft
Dystans pokonany samolotem 421693.78ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7263.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:05
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 9
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $7 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 49
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!