About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Brammel
Last Updated: 06/26/05 12:05
Viewed 11295 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.75%
Ranking kryminalny Shooter (6362)
Ostatnia Wykonana Misja Whirly Bird Waypoint
Czas grania 27:33
Miniête dni w grze 124 dni
Iloœæ zapisañ gry 209
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 7
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
88 po 115 próbach
76.52%
Zamalowane tagi 14 out of 100
14%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2740
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 92%
Respekt 39%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 25%
Musku³y 65%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 49%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 14.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 10.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 11
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 74
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $124 400,00
Kasa wydana na modê $1 520,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $950,00
Kasa wydana na dziwki $22,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 080,00
Kasa wydana na jedzenie $14,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $136 464,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $762 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $510 000,00
Kasa wygrana w kasynach $5 610 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $5 060 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6252 z 10883
57.45%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 87
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1065
Ludzie zniszczeni przez innych 203
Zniszczeni kryminaliœci 97
Zniszczeni cz³onkowie gangów 49
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 930
Zniszczone pojazdy ziemne 261
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 848 190,00
Liczba przebitych kó³ 128
Liczba strza³ów w g³owê 216
Wywo³ane po¿ary 468
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 174
Liczba straconych gwiazdek 110
EfektywnoϾ 76.52%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 366.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 295º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 509.80ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 166.08ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 319491264.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:25
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3989561.12ft
Dystans pokonany na nogach 295440.19ft
Dystans pokonany wp³aw 17617.28ft
Dystans pokonany samochodem 1755586.38ft
Dystans pokonany rowerem 220064.39ft
Dystans pokonany motocyklem 837963.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 109214.25ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 307985.44ft
Dystans pokonany samolotem 408443.09ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 19203.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 18043.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 31
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:49
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:46
Najlepszy czas w Heli Hell 5:03

Get Stats Like These!