About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Brammel
Last Updated: 06/26/05 12:05
Viewed 11300 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.75%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6362)
Paskutinë Pereita Misija Whirly Bird Waypoint
Þaidimo laikas 27:33
Þaidime praëjusios dienos 124 dienos
Þaidimas iðsaugotas 209
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 7
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
88 ið 115 bandymø
76.52%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2740
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 92%
Pagarba 39%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 25%
Raumenys 65%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 49%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 10.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 11
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 74
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $124.400,00
Mados biudþetas $1.520,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $950,00
Prostituèiø biudþetas $22,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.080,00
Maisto biudþetas $14,00
Visas apsipirkimo biudþetas $136.464,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.500,00
Nuosavybës biudþetas $762.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $510.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $5.610.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $5.060.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6252 ið 10883
57.45%
Sunaudota sprogmenø (kg) 87
Tavo nuþudyti þmonës 1065
Kitø nuþudyti þmonës 203
Nuþudyti nusikaltëliai 97
Nuþudyti gaujø nariai 49
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 930
Sunaikinti automobiliai/motociklai 261
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $1.848.190,00
Perðautos padangos 128
Ðûviai á galvà 216
Sukelti gaisrai 468
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 174
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 110
Paisekimas 76.52%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 366.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 295º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 509.80ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 166.08ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 319491264.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:25
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:22
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3989561.12ft
Pësèiomis nueita 295440.19ft
Plaukte nuplaukta 17617.28ft
Automobiliu nuvaþiuota 1755586.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 220064.39ft
Motociklu nuvaþiuota 837963.44ft
Laivu nuplaukta 109214.25ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 307985.44ft
Lëktuvu nuskrista 408443.09ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 19203.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 18043.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:35
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 1:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 31
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:49
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:46
Geriausias laikas - Heli Hell 5:03

Get Stats Like These!