About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Bracket
Last Updated: 06/27/05 15:19
Viewed 11494 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 35.83%
Ranking kryminalny Shooter (7259)
Ostatnia Wykonana Misja Snail Trail
Czas grania 18:09
Miniête dni w grze 74 dni
Iloœæ zapisañ gry 55
Liczba odwiedzin w szpitalu 26
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 11
Przemalowania samochodów 29
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 34
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
49 po 93 próbach
52.69%
Zamalowane tagi 10 out of 100
10%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 36%
Respekt 39%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 3%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 34%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 22.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 17
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 337
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $366 600,00
Kasa wydana na modê $1 032,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $1 135,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $27 230,00
Kasa wydana na jedzenie $81,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $392 718,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $575 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5506 z 11236
49%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 79
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1028
Ludzie zniszczeni przez innych 278
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 298
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 647
Zniszczone pojazdy ziemne 200
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 164
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 565 636,00
Liczba przebitych kó³ 59
Liczba strza³ów w g³owê 299
Wywo³ane po¿ary 307
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 198
Liczba straconych gwiazdek 144
EfektywnoϾ 52.69%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 255º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2172343.45ft
Dystans pokonany na nogach 209745.14ft
Dystans pokonany wp³aw 1029.62ft
Dystans pokonany samochodem 1192475.50ft
Dystans pokonany rowerem 28094.59ft
Dystans pokonany motocyklem 700122.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 12452.52ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 25213.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3210.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:51
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:34
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:27
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!