About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Boja
Last Updated: 07/19/05 14:38
Viewed 11642 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 88.24%
Ranking kryminalny Shooter (6694)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 44:07
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 197
Liczba odwiedzin w szpitalu 9
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 56
Przemalowania samochodów 39
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
130 po 272 próbach
47.79%
Zamalowane tagi 51 out of 100
51%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 33.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4100
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 84%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 37%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 92%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 55.00%
Postêp z Michelle 9.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 30
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 54.72%
Utrzymane terytoria 29
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 24
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1109
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $39 100,00
Kasa wydana na modê $577,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 250,00
Kasa wydana na jedzenie $445,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $42 722,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10541 z 22598
46.65%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 211
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2935
Ludzie zniszczeni przez innych 396
Zniszczeni kryminaliœci 100
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1052
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2352
Zniszczone pojazdy ziemne 722
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 96
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 286 504,00
Liczba przebitych kó³ 100
Liczba strza³ów w g³owê 1153
Wywo³ane po¿ary 1765
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 366
Liczba straconych gwiazdek 294
EfektywnoϾ 47.79%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6236.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1624º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3099.83ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 225.75ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 172.58ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7029701.61ft
Dystans pokonany na nogach 566573.13ft
Dystans pokonany wp³aw 15074.43ft
Dystans pokonany samochodem 3571565.00ft
Dystans pokonany rowerem 213134.63ft
Dystans pokonany motocyklem 1886122.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 41615.43ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 140235.05ft
Dystans pokonany samolotem 568081.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 9526.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 17773.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:55
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:14
Czas lotu 1:08
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 6
Kryminaliœci zabici w Vigilante 24
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 10
Ugaszone po¿ary 55
Najwy¿szy poziom jako medyk 10
Ludzie uratowani w misji medyka 58
Kasa zarobiona w taksówce $2 176,00
Podwiezieni pasa¿erowie 11
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 880,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $16 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:32
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:30
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:17
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:40
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:51
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:37
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 3:25
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!