About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Boja
Last Updated: 07/19/05 14:38
Viewed 11675 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 88.24%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6694)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 44:07
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 197
Apsilankymai ligoninëje 9
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 56
Perdaþyti automobiliai 39
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
130 ið 272 bandymø
47.79%
Perpurkðti grafitai 51 out of 100
51%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 33.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4100
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 84%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 37%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 92%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 55.00%
Progresas su Michelle 9.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 30
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 54.72%
Priklausanèios teritorijos 29
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 13
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 24
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1109
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $39.100,00
Mados biudþetas $577,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.250,00
Maisto biudþetas $445,00
Visas apsipirkimo biudþetas $42.722,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10541 ið 22598
46.65%
Sunaudota sprogmenø (kg) 211
Tavo nuþudyti þmonës 2935
Kitø nuþudyti þmonës 396
Nuþudyti nusikaltëliai 100
Nuþudyti gaujø nariai 1052
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2352
Sunaikinti automobiliai/motociklai 722
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 96
Pridaryta þalos uþ $2.286.504,00
Perðautos padangos 100
Ðûviai á galvà 1153
Sukelti gaisrai 1765
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 366
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 294
Paisekimas 47.79%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6236.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1624º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3099.83ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:19
Toliausiai ant priekinio rato 225.75ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 172.58ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:32
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7029701.61ft
Pësèiomis nueita 566573.13ft
Plaukte nuplaukta 15074.43ft
Automobiliu nuvaþiuota 3571565.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 213134.63ft
Motociklu nuvaþiuota 1886122.88ft
Laivu nuplaukta 41615.43ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 140235.05ft
Lëktuvu nuskrista 568081.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 9526.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 17773.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:23
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:55
Laikas su raketine kuprine 0:14
Skrydþiø laikas 1:08
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 6
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 24
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 10
Uþgesinti gaisrai 55
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 58
Taksi uþdirbti pinigai $2.176,00
Nuveþti keleiviai 11
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.880,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $16.200,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:32
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:29
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:46
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:53
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:30
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:39
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:17
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:40
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:51
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:37
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 3:25
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!