About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: BeastOfCarrion
Last Updated: 06/27/05 09:28
Viewed 11582 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 62.03%
Ranking kryminalny Jacker (4970)
Ostatnia Wykonana Misja Vertical Bird
Czas grania 37:02
Miniête dni w grze 116 dni
Iloœæ zapisañ gry 76
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 56
Przemalowania samochodów 20
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 151 próbach
68.21%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 10
Najdalszy skok na rowerze 84.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 33%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 50%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 1%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 57
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 26
Liczba us³ug dziwek 8
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 62.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 189
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $8 940,00
Kasa wydana na modê $770,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 173,00
Kasa wydana na fryzjera $1 060,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $2 800,00
Kasa wydana na jedzenie $443,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $15 186,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $396 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $17 132,00
Kasa wygrana w kasynach $3 064,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $400,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8465 z 12760
66.34%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 85
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1167
Ludzie zniszczeni przez innych 280
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 152
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 875
Zniszczone pojazdy ziemne 201
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 102
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 172 866,00
Liczba przebitych kó³ 90
Liczba strza³ów w g³owê 342
Wywo³ane po¿ary 309
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 194
Liczba straconych gwiazdek 122
EfektywnoϾ 68.21%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 340.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 348º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 292.77ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 146.67ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 22.34ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4764149.34ft
Dystans pokonany na nogach 350923.88ft
Dystans pokonany wp³aw 13200.31ft
Dystans pokonany samochodem 2632800.00ft
Dystans pokonany rowerem 56424.09ft
Dystans pokonany motocyklem 977590.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 32121.13ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 47505.36ft
Dystans pokonany samolotem 468287.28ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 124893.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 60403.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 19:55
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 16:49
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:22
Czas lotu 0:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 21
Kasa zarobiona w taksówce $1 891,00
Podwiezieni pasa¿erowie 11
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 18
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:35
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:38
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!