About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: BeastOfCarrion
Last Updated: 06/27/05 09:28
Viewed 11580 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.03%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4970)
Paskutinë Pereita Misija Vertical Bird
Þaidimo laikas 37:02
Þaidime praëjusios dienos 116 dienos
Þaidimas iðsaugotas 76
Apsilankymai ligoninëje 13
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 56
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 151 bandymø
68.21%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 10
Tolimiausias metimas 84.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4620
Þaidëjo statistikos
Storumas 33%
Iðtvermë 100%
Pagarba 50%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 57
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 26
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 62.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 4
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 7
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 189
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $8.940,00
Mados biudþetas $770,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.173,00
Kirpyklø biudþetas $1.060,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.800,00
Maisto biudþetas $443,00
Visas apsipirkimo biudþetas $15.186,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $396.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $17.132,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.064,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $400,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8465 ið 12760
66.34%
Sunaudota sprogmenø (kg) 85
Tavo nuþudyti þmonës 1167
Kitø nuþudyti þmonës 280
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 152
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 875
Sunaikinti automobiliai/motociklai 201
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $1.172.866,00
Perðautos padangos 90
Ðûviai á galvà 342
Sukelti gaisrai 309
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 194
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 122
Paisekimas 68.21%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 340.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 348º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 292.77ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 146.67ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 22.34ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4764149.34ft
Pësèiomis nueita 350923.88ft
Plaukte nuplaukta 13200.31ft
Automobiliu nuvaþiuota 2632800.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 56424.09ft
Motociklu nuvaþiuota 977590.63ft
Laivu nuplaukta 32121.13ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 47505.36ft
Lëktuvu nuskrista 468287.28ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 124893.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 60403.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 16:49
Laikas su raketine kuprine 0:22
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 6
Greitàja iðgelbëti þmonës 21
Taksi uþdirbti pinigai $1.891,00
Nuveþti keleiviai 11
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.900,00
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 18
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:35
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:20
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:38
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!