About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Barttelemuisje
Last Updated: 06/23/05 19:46
Viewed 11860 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 66.84%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8296)
Ostatnia Wykonana Misja Architectural Espionage
Czas grania 41:18
Miniête dni w grze 185 dni
Iloœæ zapisañ gry 327
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 24
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 175 próbach
55.43%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4570
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 43%
Musku³y 1%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 95%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 59.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 30
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1527
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $88 300,00
Kasa wydana na modê $1 638,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $48,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $90 186,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $750 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $350,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20268 z 26965
75.16%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 131
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3370
Ludzie zniszczeni przez innych 484
Zniszczeni kryminaliœci 113
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1440
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2951
Zniszczone pojazdy ziemne 548
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 121
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 009 677,00
Liczba przebitych kó³ 297
Liczba strza³ów w g³owê 1202
Wywo³ane po¿ary 386
Policja
Iloœæ ³apówek 19
Liczba zdobytych gwiazdek 572
Liczba straconych gwiazdek 238
EfektywnoϾ 55.43%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 811º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3690.97ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:31
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 205.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 252.97ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:29
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:03
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5814430.36ft
Dystans pokonany na nogach 457396.91ft
Dystans pokonany wp³aw 19559.87ft
Dystans pokonany samochodem 2832715.25ft
Dystans pokonany rowerem 193535.22ft
Dystans pokonany motocyklem 1575080.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 138060.17ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 172830.95ft
Dystans pokonany samolotem 317902.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 68093.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 39256.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:47
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:08
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 0:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 14
Kryminaliœci zabici w Vigilante 105
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 131
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $29 566,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $27 785,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $26 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 125
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 18 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:20
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!