About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Barttelemuisje
Last Updated: 06/23/05 19:46
Viewed 11892 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 66.84%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8296)
Paskutinë Pereita Misija Architectural Espionage
Þaidimo laikas 41:18
Þaidime praëjusios dienos 185 dienos
Þaidimas iðsaugotas 327
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 24
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 175 bandymø
55.43%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4570
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 43%
Raumenys 1%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 95%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 59.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 30
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1527
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $88.300,00
Mados biudþetas $1.638,00
Tatuiruoèiø biudþetas $50,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $48,00
Visas apsipirkimo biudþetas $90.186,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $750.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $350,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20268 ið 26965
75.16%
Sunaudota sprogmenø (kg) 131
Tavo nuþudyti þmonës 3370
Kitø nuþudyti þmonës 484
Nuþudyti nusikaltëliai 113
Nuþudyti gaujø nariai 1440
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2951
Sunaikinti automobiliai/motociklai 548
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 121
Pridaryta þalos uþ $3.009.677,00
Perðautos padangos 297
Ðûviai á galvà 1202
Sukelti gaisrai 386
Policija
policijos kyðiai 19
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 572
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 238
Paisekimas 55.43%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 811º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3690.97ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:31
Toliausiai ant priekinio rato 205.63ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 252.97ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:29
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:03
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5814430.36ft
Pësèiomis nueita 457396.91ft
Plaukte nuplaukta 19559.87ft
Automobiliu nuvaþiuota 2832715.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 193535.22ft
Motociklu nuvaþiuota 1575080.00ft
Laivu nuplaukta 138060.17ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 172830.95ft
Lëktuvu nuskrista 317902.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 68093.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39256.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:47
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:08
Laikas su raketine kuprine 0:15
Skrydþiø laikas 0:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 14
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 105
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 131
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 3
Taksi uþdirbti pinigai $29.566,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $27.785,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $26.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 125
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 18 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:22
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:01
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:20
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!