About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Anton
Last Updated: 06/19/05 17:56
Viewed 13275 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.87%
Ranking kryminalny Hoo-rider (15766)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 47:54
Miniête dni w grze 196 dni
Iloœæ zapisañ gry 302
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 98
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 134 próbach
79.1%
Zamalowane tagi 25 out of 100
25%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 94%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 24%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 6.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 79.25%
Utrzymane terytoria 42
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 44
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 57
Zabici zrekrutowani 37
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 87
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1925
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 421 080,00
Kasa wydana na modê $35 027,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 750,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $28 570,00
Kasa wydana na jedzenie $916,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 486 693,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $3 304 125,00
Kasa wygrana w kasynach $36 948 708,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
26752 z 39857
67.12%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 191
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4293
Ludzie zniszczeni przez innych 469
Zniszczeni kryminaliœci 343
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1875
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3944
Zniszczone pojazdy ziemne 836
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 118
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 883 608,00
Liczba przebitych kó³ 250
Liczba strza³ów w g³owê 1224
Wywo³ane po¿ary 1172
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 504
Liczba straconych gwiazdek 259
EfektywnoϾ 79.1%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 266.67ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 318º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1095.39ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 117.21ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 212.63ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:30
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5324258.82ft
Dystans pokonany na nogach 596024.13ft
Dystans pokonany wp³aw 7425.51ft
Dystans pokonany samochodem 2344902.25ft
Dystans pokonany rowerem 52314.46ft
Dystans pokonany motocyklem 1330093.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24940.01ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 842.79ft
Dystans pokonany helikopterem 197479.48ft
Dystans pokonany samolotem 626936.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 139910.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3390.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 19:20
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:26
Czas lotu 1:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 29
Kryminaliœci zabici w Vigilante 283
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $358,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 94
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:33
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:51
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!