About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Anton
Last Updated: 06/19/05 17:56
Viewed 13250 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.87%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15766)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 47:54
Þaidime praëjusios dienos 196 dienos
Þaidimas iðsaugotas 302
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 98
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 134 bandymø
79.1%
Perpurkðti grafitai 25 out of 100
25%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3470
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 38%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 94%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 24%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 6.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 79.25%
Priklausanèios teritorijos 42
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 44
Verbuoti gaujos nariai 57
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 37
Viso nuþudyta gaujø nariø 87
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1925
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.421.080,00
Mados biudþetas $35.027,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.750,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $28.570,00
Maisto biudþetas $916,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.486.693,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $3.304.125,00
Loðimuose laimëti pinigai $36.948.708,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
26752 ið 39857
67.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 191
Tavo nuþudyti þmonës 4293
Kitø nuþudyti þmonës 469
Nuþudyti nusikaltëliai 343
Nuþudyti gaujø nariai 1875
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3944
Sunaikinti automobiliai/motociklai 836
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 118
Pridaryta þalos uþ $3.883.608,00
Perðautos padangos 250
Ðûviai á galvà 1224
Sukelti gaisrai 1172
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 504
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 259
Paisekimas 79.1%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 318º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1095.39ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 117.21ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 212.63ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:30
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5324258.82ft
Pësèiomis nueita 596024.13ft
Plaukte nuplaukta 7425.51ft
Automobiliu nuvaþiuota 2344902.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 52314.46ft
Motociklu nuvaþiuota 1330093.25ft
Laivu nuplaukta 24940.01ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 842.79ft
Sraigtasparniu nuskrista 197479.48ft
Lëktuvu nuskrista 626936.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 139910.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3390.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 19:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:13
Laikas su raketine kuprine 0:26
Skrydþiø laikas 1:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 29
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 283
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $358,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 94
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:33
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:51
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!