About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: AirPip
Last Updated: 07/05/05 00:39
Viewed 13407 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 26.74%
Ranking kryminalny Loc (3619)
Ostatnia Wykonana Misja Air Raid
Czas grania 20:20
Miniête dni w grze 71 dni
Iloœæ zapisañ gry 82
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 26
Przemalowania samochodów 4
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
45 po 61 próbach
73.77%
Zamalowane tagi 37 out of 100
37%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 81.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5890
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 56%
Respekt 28%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 28%
Musku³y 76%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 18%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 18%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 17
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 6
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 17
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 236
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $9 200,00
Kasa wydana na modê $985,00
Kasa wydana na tatua¿e $975,00
Kasa wydana na fryzjera $1 030,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $2 560,00
Kasa wydana na jedzenie $202,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $14 952,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $60 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $25,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
3425 z 7694
44.52%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 19
Ludzie zniszczeni przez ciebie 631
Ludzie zniszczeni przez innych 176
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 205
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 567
Zniszczone pojazdy ziemne 150
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 85
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $843 635,00
Liczba przebitych kó³ 87
Liczba strza³ów w g³owê 258
Wywo³ane po¿ary 321
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 89
Liczba straconych gwiazdek 78
EfektywnoϾ 73.77%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 220.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 219º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 282.51ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 98.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1790383.98ft
Dystans pokonany na nogach 410847.63ft
Dystans pokonany wp³aw 1257.27ft
Dystans pokonany samochodem 999988.81ft
Dystans pokonany rowerem 45384.12ft
Dystans pokonany motocyklem 277444.91ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 10401.24ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 27190.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 17870.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:56
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 113
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:46
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!