About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Adidadi
Last Updated: 06/19/05 20:12
Viewed 13205 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 20.86%
Nusikaltëlio reitingas Hustler (937)
Paskutinë Pereita Misija Wear Flowers In Your Hair
Þaidimo laikas 14:00
Þaidime praëjusios dienos 62 dienos
Þaidimas iðsaugotas 86
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 93
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
40 ið 59 bandymø
67.8%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 120
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 81%
Pagarba 17%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 17%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 4%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 18%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 13
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 8
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 15
Viso nuþudyta gaujø nariø 21
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 138
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.200,00
Mados biudþetas $220,00
Tatuiruoèiø biudþetas $45,00
Kirpyklø biudþetas $230,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $498,00
Visas apsipirkimo biudþetas $5.193,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $30.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2649 ið 3702
71.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 26
Tavo nuþudyti þmonës 488
Kitø nuþudyti þmonës 153
Nuþudyti nusikaltëliai 0
Nuþudyti gaujø nariai 103
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 306
Sunaikinti automobiliai/motociklai 73
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 3
Pridaryta þalos uþ $242.893,00
Perðautos padangos 74
Ðûviai á galvà 81
Sukelti gaisrai 276
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 64
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 47
Paisekimas 67.8%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 173.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 659º
Rasti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 877.15ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:17
Toliausiai ant priekinio rato 327.65ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1371550.72ft
Pësèiomis nueita 130196.82ft
Plaukte nuplaukta 118.96ft
Automobiliu nuvaþiuota 785849.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 69246.11ft
Motociklu nuvaþiuota 272030.44ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 6605.93ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 74670.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 32833.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:25
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:01
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:49
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!