About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Adelard
Last Updated: 06/27/05 20:00
Viewed 13523 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 74.87%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8490)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 28:30
Miniête dni w grze 138 dni
Iloœæ zapisañ gry 249
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 6
Przemalowania samochodów 1
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów Vehicle Resprays
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
104 po 140 próbach
74.29%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 34%
Musku³y 72%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 38%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 38%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 47
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 58.49%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 29
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 43
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1591
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $8 640,00
Kasa wydana na modê $29 781,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $740,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 620,00
Kasa wydana na jedzenie $38,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $41 819,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $0,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $61,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $61,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
38688 z 49830
77.64%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 416
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3572
Ludzie zniszczeni przez innych 364
Zniszczeni kryminaliœci 20
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1557
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3304
Zniszczone pojazdy ziemne 556
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 131
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 994 913,00
Liczba przebitych kó³ 219
Liczba strza³ów w g³owê 979
Wywo³ane po¿ary 652
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 48
Liczba straconych gwiazdek 15
EfektywnoϾ 74.29%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 3406.67ft
Najwy¿szy skok 20
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 433º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 711.89ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 136.10ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 38.88ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:49
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 35:07
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3580776.21ft
Dystans pokonany na nogach 460218.78ft
Dystans pokonany wp³aw 5256.52ft
Dystans pokonany samochodem 1575402.25ft
Dystans pokonany rowerem 83544.34ft
Dystans pokonany motocyklem 588287.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 49479.11ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2347.46ft
Dystans pokonany helikopterem 85301.27ft
Dystans pokonany samolotem 581361.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 149576.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 21:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 15
Kasa zarobiona w taksówce $78,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 7 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 9:04
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 5
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:22
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 3
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:37
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!