About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Adelard
Last Updated: 06/27/05 20:00
Viewed 13467 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.87%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8490)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 28:30
Þaidime praëjusios dienos 138 dienos
Þaidimas iðsaugotas 249
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 6
Perdaþyti automobiliai 1
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta Vehicle Resprays
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
104 ið 140 bandymø
74.29%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3550
Þaidëjo statistikos
Storumas 7%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 34%
Raumenys 72%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 38%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 35%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 47
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 58.49%
Priklausanèios teritorijos 31
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 29
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 43
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1591
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $8.640,00
Mados biudþetas $29.781,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $740,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.620,00
Maisto biudþetas $38,00
Visas apsipirkimo biudþetas $41.819,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $0,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $61,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $61,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
38688 ið 49830
77.64%
Sunaudota sprogmenø (kg) 416
Tavo nuþudyti þmonës 3572
Kitø nuþudyti þmonës 364
Nuþudyti nusikaltëliai 20
Nuþudyti gaujø nariai 1557
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3304
Sunaikinti automobiliai/motociklai 556
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 131
Pridaryta þalos uþ $2.994.913,00
Perðautos padangos 219
Ðûviai á galvà 979
Sukelti gaisrai 652
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 48
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 15
Paisekimas 74.29%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 3406.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 20
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 433º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 711.89ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 136.10ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 38.88ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:49
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 35:07
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3580776.21ft
Pësèiomis nueita 460218.78ft
Plaukte nuplaukta 5256.52ft
Automobiliu nuvaþiuota 1575402.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 83544.34ft
Motociklu nuvaþiuota 588287.88ft
Laivu nuplaukta 49479.11ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2347.46ft
Sraigtasparniu nuskrista 85301.27ft
Lëktuvu nuskrista 581361.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 149576.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 21:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:16
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 15
Taksi uþdirbti pinigai $78,00
Nuveþti keleiviai 3
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 7 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 9:04
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:26
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 5
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:22
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 3
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!