About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 45454
Last Updated: 06/23/05 21:37
Viewed 14623 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 33.16%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3821)
Paskutinë Pereita Misija Snail Trail
Þaidimo laikas 24:55
Þaidime praëjusios dienos 95 dienos
Þaidimas iðsaugotas 78
Apsilankymai ligoninëje 23
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 4
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
57 ið 107 bandymø
53.27%
Perpurkðti grafitai 34 out of 100
34%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 26
Tolimiausias metimas 125.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5550
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 52%
Pagarba 27%
Plauèiø talpa 5%
Seksualumas 9%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 51%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 68%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 53.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 8
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 201
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.000,00
Mados biudþetas $735,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.170,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $128,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.100,00
Maisto biudþetas $8,00
Visas apsipirkimo biudþetas $9.613,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.700,00
Nuosavybës biudþetas $60.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $260,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4025 ið 5470
73.58%
Sunaudota sprogmenø (kg) 55
Tavo nuþudyti þmonës 846
Kitø nuþudyti þmonës 261
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 154
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 2
Viso teisëtø nuþudymø 490
Sunaikinti automobiliai/motociklai 209
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 90
Pridaryta þalos uþ $1.084.797,00
Perðautos padangos 142
Ðûviai á galvà 328
Sukelti gaisrai 335
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 190
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 148
Paisekimas 53.27%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 450.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 537º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 36.16ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2813189.91ft
Pësèiomis nueita 218000.41ft
Plaukte nuplaukta 5154.76ft
Automobiliu nuvaþiuota 1741041.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 66542.39ft
Motociklu nuvaþiuota 735700.44ft
Laivu nuplaukta 4802.85ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1977.68ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30096.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9873.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:15
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 2
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $304,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.290,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 13
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:35
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!