About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 1LL-One
Last Updated: 08/28/05 04:29
Viewed 13634 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.96%
Ranking kryminalny Shooter (6579)
Ostatnia Wykonana Misja Go-go Karting
Czas grania 34:07
Miniête dni w grze 116 dni
Iloœæ zapisañ gry 123
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 37
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 141 próbach
78.01%
Zamalowane tagi 26 out of 100
26%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4710
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 60%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 33%
Musku³y 52%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 50%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 26.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 42.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 22
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 40.74%
Utrzymane terytoria 22
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 22
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 17
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 847
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $240 180,00
Kasa wydana na modê $20 597,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 322,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 790,00
Kasa wydana na jedzenie $109,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $270 148,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $160 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14934 z 21776
68.58%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 84
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2433
Ludzie zniszczeni przez innych 369
Zniszczeni kryminaliœci 215
Zniszczeni cz³onkowie gangów 793
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1981
Zniszczone pojazdy ziemne 636
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 155 863,00
Liczba przebitych kó³ 176
Liczba strza³ów w g³owê 828
Wywo³ane po¿ary 320
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 206
Liczba straconych gwiazdek 158
EfektywnoϾ 78.01%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 340.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1022º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.05ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 125.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 47.88ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4229520.17ft
Dystans pokonany na nogach 539401.06ft
Dystans pokonany wp³aw 6285.04ft
Dystans pokonany samochodem 1882586.88ft
Dystans pokonany rowerem 64516.66ft
Dystans pokonany motocyklem 1296473.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 20201.42ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 51494.97ft
Dystans pokonany samolotem 335163.59ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 20086.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 13310.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:20
Czas lotu 0:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 172
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 23
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:00
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:34
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:03
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!