About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 12345s12345
Last Updated: 06/20/05 14:10
Viewed 11947 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.82%
Ranking kryminalny Shooter (5841)
Ostatnia Wykonana Misja Saint Mark's Bistro
Czas grania 45:25
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 181
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 168
Przemalowania samochodów 28
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 175 próbach
56.57%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 47%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 65%
Seksapil 27%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 8
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 30
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 41
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 7
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 45
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1216
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $106 840,00
Kasa wydana na modê $1 280,00
Kasa wydana na tatua¿e $930,00
Kasa wydana na fryzjera $1 130,00
Kasa wydana na dziwki $176,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $31 530,00
Kasa wydana na jedzenie $1 322,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $141 032,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $246 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $346,00
Kasa wygrana w kasynach $400,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $400,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12769 z 23239
54.95%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 84
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2319
Ludzie zniszczeni przez innych 374
Zniszczeni kryminaliœci 29
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1193
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2125
Zniszczone pojazdy ziemne 245
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 561 058,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 1040
Wywo³ane po¿ary 540
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 298
Liczba straconych gwiazdek 226
EfektywnoϾ 56.57%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 306.67ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 367º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 757.55ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 238.03ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 147.82ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5812413.33ft
Dystans pokonany na nogach 629254.63ft
Dystans pokonany wp³aw 10813.40ft
Dystans pokonany samochodem 3172020.50ft
Dystans pokonany rowerem 121370.22ft
Dystans pokonany motocyklem 1097454.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23025.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 144095.97ft
Dystans pokonany samolotem 453949.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 160430.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 25:05
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 885,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 28 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 10
Pstrykniête zdjêcia 25
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:50
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:53
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:39
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!