About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 12345s12345
Last Updated: 06/20/05 14:10
Viewed 11953 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.82%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5841)
Paskutinë Pereita Misija Saint Mark's Bistro
Þaidimo laikas 45:25
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 181
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 168
Perdaþyti automobiliai 28
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 175 bandymø
56.57%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2650
Þaidëjo statistikos
Storumas 47%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 27%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 8
Progresas su Denise 3.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 30
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 41
Verbuoti gaujos nariai 7
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 45
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1216
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $106.840,00
Mados biudþetas $1.280,00
Tatuiruoèiø biudþetas $930,00
Kirpyklø biudþetas $1.130,00
Prostituèiø biudþetas $176,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $31.530,00
Maisto biudþetas $1.322,00
Visas apsipirkimo biudþetas $141.032,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $246.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $346,00
Loðimuose laimëti pinigai $400,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $400,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12769 ið 23239
54.95%
Sunaudota sprogmenø (kg) 84
Tavo nuþudyti þmonës 2319
Kitø nuþudyti þmonës 374
Nuþudyti nusikaltëliai 29
Nuþudyti gaujø nariai 1193
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2125
Sunaikinti automobiliai/motociklai 245
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $1.561.058,00
Perðautos padangos 239
Ðûviai á galvà 1040
Sukelti gaisrai 540
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 298
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 226
Paisekimas 56.57%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 306.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 367º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 757.55ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 238.03ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 147.82ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:19
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:19
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5812413.33ft
Pësèiomis nueita 629254.63ft
Plaukte nuplaukta 10813.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 3172020.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 121370.22ft
Motociklu nuvaþiuota 1097454.00ft
Laivu nuplaukta 23025.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 144095.97ft
Lëktuvu nuskrista 453949.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 160430.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 25:05
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 1:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $10.885,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 28 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 10
Padarytos nuotraukos 25
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:53
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:26
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:39
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:39
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!