About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [ESTONIA]Majestic
Last Updated: 12/30/05 20:53
Viewed 11576 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (15034)
Paskutinë Pereita Misija High Noon
Þaidimo laikas 69:07
Þaidime praëjusios dienos 273 dienos
Þaidimas iðsaugotas 385
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 127
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 186 bandymø
53.23%
Perpurkðti grafitai 14 out of 100
14%
Nuotraukos 46 out of 50
92%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 8.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 100%
Iðtvermë 100%
Pagarba 76%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 80%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 65%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 30
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 13
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 90.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 48.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 6
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 8
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 151
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $321.660,00
Mados biudþetas $11.930,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.634,00
Kirpyklø biudþetas $2.630,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $196.837,00
Maisto biudþetas $815,00
Visas apsipirkimo biudþetas $529.356,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.700,00
Nuosavybës biudþetas $939.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9.029.325,00
Loðimuose laimëti pinigai $13.985.575,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $9.117.075,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.010.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 38
Parduota pavogtø dalykø 143
Vagystëmis uþdirbti pinigai $37.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8885 ið 14916
59.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 145
Tavo nuþudyti þmonës 1893
Kitø nuþudyti þmonës 372
Nuþudyti nusikaltëliai 27
Nuþudyti gaujø nariai 104
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 3
Viso teisëtø nuþudymø 1362
Sunaikinti automobiliai/motociklai 475
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 187
Pridaryta þalos uþ $1.899.534,00
Perðautos padangos 142
Ðûviai á galvà 240
Sukelti gaisrai 608
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 467
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 326
Paisekimas 53.23%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6263.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1381º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 198.65ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 155.61ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6278888.12ft
Pësèiomis nueita 560306.81ft
Plaukte nuplaukta 23687.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 3810712.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 301211.69ft
Motociklu nuvaþiuota 702844.13ft
Laivu nuplaukta 40537.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 72457.48ft
Lëktuvu nuskrista 628990.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 129353.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8786.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:56
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:34
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 1:12
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 144
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $28.708,00
Nuveþti keleiviai 54
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 9
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.900,00
Eksportuoti automobiliai 4 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 25:52
Pristatyti siuntiniai 83
Padarytos nuotraukos 174
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 21
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:11
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 5:23
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:34
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 3:27
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!