About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: !nF3rnuZ
Last Updated: 07/19/06 09:28
Viewed 11674 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (17383)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 109:35
Þaidime praëjusios dienos 401 dienos
Þaidimas iðsaugotas 392
Apsilankymai ligoninëje 53
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 88
Perdaþyti automobiliai 132
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 281 bandymø
51.6%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 15
Tolimiausias metimas 87.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4550
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 21%
Raumenys 94%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 39
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 21
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 62.00%
Progresas su Michelle 52.00%
Progresas su Helena 21.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 64.00%
Progresas su Millie 39.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 58
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 25
Viso nuþudyta gaujø nariø 97
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2169
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $162.540,00
Mados biudþetas $49.124,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.123,00
Kirpyklø biudþetas $2.260,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $306.437,00
Maisto biudþetas $780,00
Visas apsipirkimo biudþetas $504.664,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $10.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.052.251,00
Loðimuose laimëti pinigai $21.725.700,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $11.011.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 12
Parduota pavogtø dalykø 50
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.280,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
29307 ið 39727
73.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 809
Tavo nuþudyti þmonës 5678
Kitø nuþudyti þmonës 1030
Nuþudyti nusikaltëliai 485
Nuþudyti gaujø nariai 2062
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3924
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1987
Sunaikinti laivai 10
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 217
Pridaryta þalos uþ $8.202.390,00
Perðautos padangos 424
Ðûviai á galvà 998
Sukelti gaisrai 1582
Policija
policijos kyðiai 22
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 987
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 733
Paisekimas 51.6%
Keliskart suimtas 7
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 29
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 5
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1737º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1053.90ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:28
Toliausiai ant priekinio rato 355.74ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 187.04ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 13:59
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 16889465.44ft
Pësèiomis nueita 1343548.88ft
Plaukte nuplaukta 55591.05ft
Automobiliu nuvaþiuota 8025305.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 670411.63ft
Motociklu nuvaþiuota 3745687.00ft
Laivu nuplaukta 235666.30ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 27965.29ft
Sraigtasparniu nuskrista 457101.88ft
Lëktuvu nuskrista 2275791.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 52396.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:54
Skrydþiø laikas 4:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 33
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 408
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 82
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 144
Taksi uþdirbti pinigai $5.784,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $30.340,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 6
Karjere uþtruktas laikas 23:23
Pristatyti siuntiniai 59
Padarytos nuotraukos 76
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:12
NRG-500 geriausias laikas 2:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:27
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:47
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:55
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:10
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:57
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:37
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:00
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:41
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:52
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:29
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 2:15
Geriausias laikas - Barnstorming 7:25
Geriausias laikas - Military Service 9:25
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:04
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:19
Geriausias laikas - Heli Hell 11:25

Get Stats Like These!