About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: dislexik18
Last Updated: 10/09/05 03:03
Viewed 1757 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.86%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10934)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 81:37
Miniête dni w grze 361 dni
Iloœæ zapisañ gry 601
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 26
Przemalowania samochodów 37
Iloœæ odwiedzin na si³owni 28
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
141 po 245 próbach
57.55%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 14%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 4%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 67
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 42
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 86.00%
Postêp z Michelle 96.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 94.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 11
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 55
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1867
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $44 260,00
Kasa wydana na modê $13 628,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 005,00
Kasa wydana na fryzjera $480,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $26 656,00
Kasa wydana na jedzenie $212,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $85 191,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 000 451,00
Kasa wygrana w kasynach $3 410 641,00
Kasa przegrana w kasynach $589 810,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
35020 z 48566
72.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 155
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4249
Ludzie zniszczeni przez innych 659
Zniszczeni kryminaliœci 139
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1815
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3438
Zniszczone pojazdy ziemne 1109
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 151
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 633 049,00
Liczba przebitych kó³ 323
Liczba strza³ów w g³owê 510
Wywo³ane po¿ary 524
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 802
Liczba straconych gwiazdek 460
EfektywnoϾ 57.55%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 73
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 841º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1594.91ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:30
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 274.76ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 168.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:46
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12084870.84ft
Dystans pokonany na nogach 1080130.13ft
Dystans pokonany wp³aw 54331.91ft
Dystans pokonany samochodem 5858794.00ft
Dystans pokonany rowerem 400486.69ft
Dystans pokonany motocyklem 3313206.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 170400.22ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 206881.09ft
Dystans pokonany samolotem 772994.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 213500.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14146.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 28:09
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:26
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:44
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 84
Kasa zarobiona w taksówce $5 852,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 455,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $15 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:49
Dostarczone paczki 70
Pstrykniête zdjêcia 92
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 24
BMX Najlepszy czas 2:06
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:48
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:35
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:35
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:37
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:00
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:58
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:01
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 2:17
Najlepszy czas w Barnstorming 5:58
Najlepszy czas w Military Service 8:04
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:15
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:44
Najlepszy czas w Heli Hell 7:39

Get Stats Like These!